social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1403/2/27

11:49:3

153

پنج شنبه 1403/02/27

آغاز فاز خود اظهاری فرایند انتخاب واحد نمونه در سال 1403

بدینوسیله به استحضار می رساند در اجرای بند 6-4 دستورالعمل انتخاب واحد تولیدی نمونه به شماره مدرک 236/130/د ، واحدهای تولیدی از تاریخ 01-03-1403 لغایت 31-03-1403 می تواند جهت شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه سال 1403 با مراجعه به کارتابل خود در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد اقدام به درخواست و تکمیل فرم شرایط احراز و شاخص‌های ارزیابی در فاز خوداظهاری نماید.
لازم به توضیح است باتوجه به برنامه‌ریزی و بازه‌های زمانی تعریف شده در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، مهلت خوداظهاری توسط واحد تولیدی قابل تمدید نیست و واحدهای تولیدی متقاضی شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه می‌بایست برای تهیه سوابق و مستندات لازم جهت بارگذاری و تکمیل فرایند مربوطه در مهلت مقرر برنامه ریزی نمایند.