دسترسی سریع

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398


کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

مناقصات و مزایدات سال 1401