دسترسی سریع

شنبه 29 مرداد 1390
ارتباط با اداره کل استاندارد استان آذر بايجان شرقي
 
تلفن:      51057-041

دورنگار: 33321190-041
پست الکترونیک : .as@inso.gov.irاآدرس: تبریز - کوی ولیعصر -خیایان استاندارد - اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی  
کد پستی:   5157977343