دسترسی سریع

1403/2/11 سه‌شنبه
 
معرفی خدمات اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی
 

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده  زیرخدمت

        اطلاعات تکمیلی زیرخدمت
         (شناسنامه زیرخدمت)

   لینک صفحه   دریافت خدمت

FAQ     

SLA         

شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت 

     عنوان خدمت کلان
      (شناسه خدمت)

                     عنوان زیرخدمت
                    (شناسه زیرخدمت)

تدوین استاندارد ملی و مشارکت دراستانداردهای  بین المللی

10031455000

تدوین استاندارد ملی
10031455100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
(CODEX,IEC,ISO,OIML)
10011455101

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت


 

تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد

13011456000

تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
13011456100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی
13011456101

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

 تایید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
13011456102

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تایید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار
13011456103

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

 تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
13011456104

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

 تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456105

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی
13011456106

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)
13011456107

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی
13011456108

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت


 

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا

10031457000

صدور ،تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457102

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
10031457103

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر ایمنی آسانسور
10031457104

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها
10031457105

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت دیگهای بخار
10031457106

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی
10031457107

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
10031457108

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
10031457109

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه
10031457110

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
10031457111

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
10031457112

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت


 

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

10031458000

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
13011458100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تعیین ماهیت کالای وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره)
13011458101

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
13011458102

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)
13011458103

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر
13011458104

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت


 

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی

10031459000

 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
10031459101

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع 
10031459102

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر عملکرد وسایل توزین وسنجش سبک
10031459103

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

صدور گواهینامه کالیبراسیون
10031459104

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
10031459105

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت


 

ترویج و فرهنگ سازی استاندارد شناسنامه خدمت

10031940000

ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
10031940000

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آموزش استانداردسازی شناسنامه خدمت

18051941000

آموزش استاندارسازی برون سازمانی
18051941100

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات 

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آموزش کارشناسان استاندارد
18051941101

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آموزش مسئولین کنترل کیفیت
18051941102

الکترونیکی

شناسنامه زیرخدمت درسامانه ملی خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

1402/2/18 دوشنبه

اداره كل استاندارد استان آذربایجان شرقی
فرم اطلاع رساني خدمت

 
عنوان خدمت:  تایید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
خدمت ملی
شناسه خدمت:   13011456102
نوع خدمت:                                           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار(G2B)               خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت:
گواهی کردن سیستم مدیریت نظیر سیستم زیست محیطی، سیستم مدیریت کیفیت با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان، یکی از روش هایی است که تضمین می کند سازمان سیستمی را برای مدیریت جنبه‌های مرتبطبا فعالیتها، محصولات و خدمات خود مطابق با خط مشی سازمانی خود و الزامات استاندارد سیستم مدیریت ذیربط، اجرا کرده است. این استاندارد الزاماتی را برای نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت برای نهادهای تعیین می کند که ممیزی و گواهی کردن را مشخص می کند.


استاندارد الزامات عام زمینه های مربوط به کیفیت، محیط زیست و سایر انواع سیستمهای مدیریت را انجام می‌دهند. چنین نهادهایی«نهادهای گواهی دهنده» نامیده می شوند. مقصود از رعایت این الزامات، حصول اطمینان از این است که نهادهای گواهی کننده، گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بیطرفانه انجام می‌دهند تا بدینوسیله به رسمیت شناختن اینگونه نهادها و پذیرش گواهی‌های آنها در سطح ملی و بین المللی آسان گردد. این استاندارد، به عنوان مبنایی برای تسهیل به رسمیت شناختن گواهی سیستم مدیریت به نفع تجارت بین المللی عمل میکند. گواهی کردن سیستم مدیریت به صورت مستقل اثبات میکند سیستم مدیریت سازمان شرایط زیر را دارا است:
الف- با الزامات مشخص شده انطباق دارد
ب- به صورت مداوم قادر به دستیابی به خط مشی و اهداف بیان شده خود می باشد
ج- به نحو اثربخش اجرا میشود. ارزیابی انطباق مانند گواهی کردن سیستم مدیریت، برای سازمان، مشتریان ان و طرف‌های ذینفع ایجاد ارزش میکند.
این خدمت در
 سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می شود.


 
نحوه دسترسي به شكايت از خدمت:      
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد                            

 سازمان های گواهی دهنده

 

بيانيه توافق سطح خدمت 

جزئيات خدمت( شناسنامه خدمت) در سامانه ملي خدمات دولت  
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت: 


 

 


 
1402/2/18 دوشنبه

اداره كل استاندارد استان آذربایجان شرقی
فرم اطلاع رساني خدمت

عنوان خدمت:  تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد شناسه خدمت:   13011456101
نوع خدمت:              خدمت به شهروندان (G2C)          خدمت به کسب و کار(G2B)           خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
متقاضی با بررسی جدول امتیاز بندی و شرایط دریافت گواهی بازرسی و نمونه برداری( در سایت اداره کل / میز خدمت ) نسبت به ارائه درخواست اقدام می نماید. اداره کل پس از  بررسی درخواست و امکان سنجی در کمیته فنی نسبت به دریافت مدارک و بررسی آنها  اقدام و در صورت تکمیل بودن مدارک از  شرکت ارزیابی می نماید و در صورت مثبت بودن ارزیابی و کسب امتیازات لازم جلسه هیات ارزیاب تشکیل و در صورت موافقت  و پس از اخذ هزینه های مربوطه گواهی نامه صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز:
پيوست 1
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت: در استان پس از دريافت درخواست متقاضي و در صورت عدم وجود نقص در مدارک طي 3 ماه جهت فرایند صدور و 2 ماه جهت تمدید زمان متوسط ارائه خدمت می باشد.
ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري
تعدادبار مراجعه حضوری 2 بار ( - ارائه مدارک  - پرداخت هزینه دریافت گواهی نامه)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
 مبلغ بر اساس آخرين ابلاغ كارمزد خدمات طبقه بندي شده سازمان ملي استاندارد ايران جهت سال جاري محاسبه و دريافت خواهد شد
نحوه دسترسی به خدمت    اینترنتی :                                                    https://naci.inso.gov.ir
  پست الکترونیک: 
    تلفن گويا يا مرکز تماس:                
   تلفن همراه: 
     پيام کوتاه:                               
   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات: 
نحوه دسترسي به شكايت از خدمت:                          سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد